Reprezentanța – Modificările aduse de O.G. 18/2022

Răspunderea administratorului în cazul insolvabilității și insolvenței
mai 14, 2022
Când partenerul sau clientul intră în insolvență
septembrie 1, 2022

Reprezentanța – Modificările aduse de O.G. 18/2022

Modificările aduse de Ordonanța nr. 18 din 3 august 2022 privind autorizarea şi funcționarea Reprezentanțelor

Cea mai importantă modificare este faptul că procedura de înființare a unei reprezentanțe în România se va desfășura prin intermediul unei platforme electronice dedicate, aceasta reprezentând un pas important către scurtarea timpului dedicat deplasării, dar şi a costurilor generale a procedurii, atât pentru pentru instituţiile statului, cât şi pentru pentru persoanele solicitante.

Etapele autorizării reprezentanței unei persoane juridice străine în România

Etapele de autorizare, cât și documentele necesare care trebuiesc depuse pentru ca reprezentanța să ia ființă sunt detaliate în prezenta Ordonanță după cum urmează:

Conform art. 3 din prezenta Ordonanță, eliberarea autorizațiilor de funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se face de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Solicitarea autorizațiilor se face de către reprezentanții şi persoanele împuternicite.
Durata minimă a autorizațiilor este de 1 an. Prelungirea autorizațiilor se face numai la cerere adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea acesteia.
Taxa pentru obținerea autorizației de funcționare este de 1 000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data plății. Achitarea taxei de autorizare se face la organul fiscal central competent în raza căreia își are sediul reprezentanța.
Arătăm că pănă în prezent taxa de autorizare era de 1 200 dolari.
Conform art. 5 din Ordonanță, solicitarea deschiderii unei reprezentanțe se va face printr-o cerere completată în format electronic.
Cererea respectivă va cuprinde, cel puțin, următoarele informații:
a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entităţii străine;
b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societăţii sau organizaţiei economice străine solicitante;
c) durata de funcţionare a reprezentanţei;
d) reprezentantul în relațiile cu terții al reprezentanței;
e) sediul reprezentanţei.

Documentele necesare conform articolului 5 din Ordonanță sunt următoarele։

a) documentul emis de autoritatea competentă din ţara în care îşi are sediul social societatea sau organizația economică străină, din care să rezulte datele de identificare și de înregistrare ale societății sau organizației economice străine, obiectul de activitate şi capitalul social, şi traducerea autorizată a acestui document cu semnătură electronică calificată sau avansată;

b) actul constitutiv sau alte acte doveditoare privind forma de organizare şi modul de funcționare a societății sau organizației și o traducere autorizată a acestora cu semnătură electronică calificată sau avansată;

c) împuternicirea privind persoanele desemnate să reprezinte societatea sau organizația economică străină care a solicitat înregistrarea, cu traducere autorizată, după caz;

d) dovada plății taxei de autorizare (1 000 de euro/ an echivalent în lei, la cursul BNR la data platii);

e) o confirmare asupra bonității din partea băncii prin care societatea sau organizația își desfășoară principalele operațiuni financiare;

f) dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizației.

Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora.
În termen de 30 zile de la inregistrarea cerererii şi a documentelor necesare Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va trasmite un răspuns, în sensul admiterii autoriaztiei sau al respingerii cererii.
Totodată, reprezentanțele sunt obligate să se înregistreze fiscal în Romania, şi să plătească impozitele şi taxele în funcție de activitatea economică desfășurată pe teritoriul țării.
Referitor la operațiunile financiare ale reprezentanțelor, acestea se realizează prin conturi deschise băncile legal constituite pe teritoriul României.

Condițiile de retragere a autorizației de funcționare a reprezentanțelor.

Prima condiție este expirarea termenului autorizației. În termen de 30 de zile de la expirarea acestora, în condiția în care nu s-a înregistrat o cerere de prelungire autorizația se retrage.
Totodată, autorizațiile se retrag şi pentru următoarele motive, conform dispozițiilor art.13 din Ordonanță։
a) încălcarea de către personalul reprezentanței a dispozițiilor legale din România
privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;
b) nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația de funcționare și a condițiilor de exercitare a activității;
c) nerespectarea obligațiilor fiscale

Radierea reprezentațelor

Procedura de radiere este relativ simplă fată de procedura unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.)
Solicitarea radierii se va face ca urmare a completării unei cereri pe platforma electronica. Cererea trebuie insoțită şi de o dovada a radierii din evidențele fiscale.
Radierea reprezentanței nu trebuie motivată. Radierea se va face la cererea reprezentanților sau persoanelor împuternicite în acest sens.
Soluționarea cereri se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Referitor la autorizațiile emise până la data intrării în vigoare a ordonanței menționate mai sus, în articolul 17, se precizează că acestea rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora.Până la momentul în care platforma electronică de înregistrare a cererilor va fi deplin functională depunerea cererilor cât şi soluționarea acestora se va realiza conform procedurii existente.
Termenul de aprobare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe este de 60 zile, iar termenul pentru ca platforma electronică să devină operațională este de 180 zile. Termenele se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe.
Având în vedere că Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 4 august 2022, termenul de 60 de zile se va împlini la data de 3 octombrie 2022, iar termenul de 180 de zile se va împlini la data de 31 ianuarie 2023.

Av. Costin Vînă

Call Now Button
Deschide chat
Buna,
Cu ce te putem ajuta?